97/05/01 دوشنبه 20:05

باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
مقالات ساخت و تولید

> بررسی نقش ساده سازی در طراحی مهندسی

> توصیه هایی جهت استانداردسازی طراحی مهندسی

> اهداف و مزایای استاندارد سازی فرآیند طراحی و تولید محصولات صنعتی

> بررسی نقش استاندارد سازی در طراحی محصولات صنعتی

> روش محاسبه سرعت اسپیندل و تغذیه در فرزکاری

> بررسی نکات مهم در طراحی قطعات مکانیکی برای تراشکاری

> معرفی کتاب آموزش نرم افزار تحلیل المان محدود Ansys Workbench

> نکات مهم در طراحی قطعات برای سوراخکاری

> راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC - قسمت سوم

> بررسی عیوب سطحی قطعه کار و مشکلات فرزکاری

> دانلود رایگان کتاب ماشینکاری فلزات اثر Thomas Childs

> کاربردهای تیغه فرز انگشتی تک پر (Single Flute) در فرزکاری

> پارامترهای مهم ماشینکاری و براده برداری در دستگاه فرز CNC

> الزامات اولیه در انتخاب متریال و فرآیند تولید در طراحی مهندسی

> راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC – قسمت اول

> راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC – قسمت دوم

> معرفی نقاط مرجع در ماشینهای فرز CNC

> طراحی برای تولید و مونتاژ (Design for Manufacturing & Assembly) چیست؟

> آموزش زبان برنامه نویسی G Code و M Code دستگاه فرز CNC

> اصول طراحی قطعات مکانیکی برای ماشینکاری

جستجوی پیشرفته آگهی ها
کلمات کلیدی:
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

موقعیت جغرافیایی:


دانلود رایگان

آرشیو مطالب

پرینت
بازدید: ٣٧۵٩
93/07/10 پنجشنبه 10:10

اصول حاکم بر سنگ زنی (Grinding) و انواع سنگ سنباده

سنگ زنی و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮاش و ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﻓﻠﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﺳﻨﺒﺎده دواری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨد ﻓﺮز ﻛﺎری ،ﺳﻮراﺧﻜﺎری ،ﺗﺮاﺷﻜﺎری ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺖ. در ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ لبه ﺑﺮﻧﺪه از اﺑﺰار ﺳﺎﻳﻨﺪه ای ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻟﺒﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮز ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ، مشابه ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮز بوده و ﻫﺮ داﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﻚ ﺑﺮاده ﻛﻮﭼﻚ از روی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺎف و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻓﺮز، ﻣﺘﻪ یا ﻗﻠﻢ ﺗﺮاش ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ولی در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﺒﺎده ,داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در زدودن ﺑﺮاده ﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر دارد درست ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺮﺑﻲ اﺳﻠﺤﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ بدلیل ﺳﺮﻋﺖ بالا, ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ .

معمول ترین کارهای سنگ‌زنی عبارت اند از تیز کردن ابزارها و کار روی قطعات آب داده شده و بدون آب. منظور از سنگ زدن برطرف کردن ناهمواری های سطوح کار (پلیسه‌گیری) و یا سنگ زدن قطعات گرد و یا تخت که باید دقت اندازه داشته و سطوح آنها کاملا دقیق و صاف باشند   است

 

 

 


 

 

وسیله یا ابزار سنگ زدن اکثر اوقات سنگ سمباده گردان است که بوسیله دانه‌های خود از روی قطعات براده‌های بسیار ریز و ظریفی جدا می‌کند. چون معمولاً سرعت محیطی سنگ سمباده خیلی زیاد است از ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎی ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﺑﺰار ،ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﺑﺎری ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﮓ زدن در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اهمیت، دﻗﺖ، اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ و ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  عملیات ﺧﺸﻦ ﺗﺮاﺷﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 

 

ترکیبات سنگ سمباده :

سنگهای سمباده از ذرات سخت گوشه‌دار و تیز (وسیله تیز کردن) که با چسب مخصوصی بهم متصل شده‌اند ساخته می‌شوند.

انواع مواد سمباده‌زنی :

مواد سمباده‌کاری بر دو نوع اند مصنوعی و طبیعی. مواد سمباده کاری طبیعی عبارتند از کروند طبیعی و خاک سمباده. یک نوع از مواد سمباده زنی طبیعی نیز سنگ چخماق است. برای سنگهای سنباده اغلب مواد سمباده‌کاری مصنوعی مصرف می‌کنند.

الکتروکروند :

اکسید آلومینیوم از خاک رس در کوره‌های الکتریکی استخراج می‌شود و در دو نوع کروند وجود دارد یکی نرمال کروند (NK) دیگری کروند خالص (EN).

سیلیسیوم کاربید :

یاکاربوروند که از شن سنگ چخماق و پودر زغال استخراج می‌شود دارای رنگی نزدیک به خاکستری یا سبز بوده و عبارت از ذرات براق از نوع الماس است.


انتخاب وسیله یا مواد سمباده زنی :
کروند طبیعی برای فلزات چکش خوار (Ductile) مانند فولاد و سیلیسیوم کاربید برای فلزات شکننده (Brittle) مانند چدن.

دانه‌بندی مواد سمباده‌زنی :

مواد سنباده‌کاری ابتدا بوسیله دستگاه‌های آسیا به ذرات ریز خرد می‌شوند و بزرگی دانه‌های حاصله به این طریق را به نام دانه‌بندی آن خوانده‌اند.برای ساختن سنگ سمباده درشت و ریز (زبر و نرم) ذرات آسیا شده را از الک‌های مختلف می‌گذرانند و آنها را از نظر بزرگی ذرات تقسیم‌بندی می‌کنند. علامت‌گذاری دانه‌ها از نظر شماره الک صورت می‌گیرد به این طریق که آنها را از الک عبور داده و هر یک را بر حسب نوع و شماره الکی که دانه‌ها از آن گذشته‌اند شماره‌گذاری می‌‌نمایند.

انتخاب دانه‌بندی

دانه‌بندی سنگ سمباده در قدرت سمباده‌کاری و نوع سطح قطعه کار از نظر پرداخت اثر مستقیم دارد.

دانه‌بندی خشن:

سنگهای سمباده‌ای که دانه‌بندی درشت داشته باشند دارای قدرت زیاد بوده ولی سطح قطعه کار زبر خواهد بود.

دانه‌بندی ظریف:

قدرت سمباده کاری اینگونه سنگها کم بوده ولی سطح کار را کاملاً صاف پرداخت می نمایند‌.

اتصال یا چسب مواد سمباده‌کاری :

ذرات یا دانه‌های بیشمار تیز کننده با چسبی مخلوط شده و در قالب‌ها به فرم سنگ سمباده در می‌آیند

چسب سرامیک:

چسب سرامیک یا همان چسب سفال, از گل و سنگ چخماق و فلدسپات بدست می‌آید. سنگها را پس از درآوردن از قالب در کوره‌های مخصوص حرارت داده و می‌پزند. معمولاًبیش از 75 درصد کلیه سنگهای سنباده با چسب سرامیک مخلوط و چسبانده شده‌اند. سنگها در برابر ضربه خیلی حساس بوده لیکن در مقابل حرارت دوام بسیار خوبی دارند.

چسب‌های معدنی :

چسب ماگنزیت : درهوا سخت می‌شود در برابر رطوبت خیلی حساس بوده و فقط برای سنباده‌کاری خشک مناسب است.
چسب سیلیکات : که ماده اصل آن سیلیکات دو سدیم بوده و در مقابل آب با دوام است و از همین جهت برای سمباده‌کاری مربوطه مصرف دارد.

چسب گیاهی :

چچسب گیاهی که از لاستیک و لاک (صمغ درخت) یا باکالیت بدست می‌آید .چون با دوام بوده و خاصیت ارتجاعی دارد برای ساختن سنگ سمباده‌های نازک که پروفیل تیز دارندخیلی مناسب است. چسب باکالیت برای حرارتهای بسیار زیاد مصرف می‌شود. لاستیک و لاک در مقابل حرارت چسبناک می‌شوند.

انتخاب چسب :

ارتباط با نوع سمباده‌کاری دارد مثلاً کف‌سایی، گردسایی و ابزارسایی . همچنین به جنس سائیدنی و بزرگی سطح اصطکاک حاصل بین سنگ سمباده و قطعه کار نیز مربوط است.

سختی سنگهای سمباده :

اگر در موقع سنگ زدن یکی از دانه‌های سنگ کند شود در نتیجه اضافه شدن فشار برش آن دانه از چسب بدنه جدا خواهد شد. سختی یا نرمی سنگ هیچ ارتباطی با سختی ذرات سنباده کاری نداشته بلکه ارتباط مستقیم با نوع چسب یا اتصال آن داردسنگهای سخت نسبت به سنگهای نرم دارای اتصال محکمتری هستند. درجه سختی سنگهای سمباده را با حروف مشخص می‌کنند.

انتخاب درجه سختی :

ذرات کند و سائیده شده سنگ بایستی از چسب جدا و جای خود را به دانه‌های تیز بدهند از این جهت سنگهای نرم را برای فلزات سخت و سنگهای سخت را برای فلزات نرم بکار می‌برند.
چنانچه سطح اصطکاک بین سنگ و قطعه کار زیاد باشد دانه‌های سنگ خیلی زود سائیده می‌شود و به این جهت برای چنین کارها لازم است که سنگهای نرم استعمال شود و در مورد سختی سنگ سمباده باید سختی سنگ را از سختی کار تشخیص داد. منظور از سختی خود سنگ سختی آن در حال سکون است در حالیکه سختی کار ارتباط با سرعت محیطی آن دارد و هرچه سرعت محیطی کمتر شود به همان نسبت اثر سنگ نرمتر خواهد بود.

شکافهای ذره بینی سنگهای سمباده :

منظور از شکافهای ذره‌بینی عبارت از تقسیمات فضایی دانه‌ها و وسیله اتصال (چسب) و سایر سوراخها و خلل و فرجی است که در سنگ موجود است . شکافهای ذره‌بینی سنگ سنباده ها ممکن است خیلی باز و یا متراکم باشد و نوع این شکافها را معمولاً با اعداد عربی مشخص می‌کنند.

سنگهای سمباده :

برای انجام کارهای مختلف سنگ‌زنی ,سنگهای فرم‌دار متناسبی بکار برده می‌شوند. فرم و اندازه سنگ سمباده‌ها بفرم درآمده‌اند.

مواظبت سنگهای سمباده :

سنگها را باید از تصادم و ضربه محافظت کرده و در محل خشکی نگاه داری کنند.

بستن سنگهای سمباده :

قبل از بستن سنگ به روی میل خود باید از آن از نظر ترک‌خوردگی آزمایش صدا به عمل آورند. برای انجام این کار سنگ را بحال آزاد روی میله‌ای واداشته و با یک چکش چوبی به آن می‌کوبند در این حال سنگ باید صدای کاملاً روشنی داشته باشد. سنگ هایی که با چسب گیاهی چسبانده شده باشند بدون صدا خواهند بود. برای آنکه گردش چرخ سنگ سمباده کاملاً آرام بوده و سطح سنگ خورده کاملاً صاف درآید لنگی سنگ از هر جهت گرفته می‌شود.

برای برطرف کردن لنگی سنگ از وزنه‌های تعادلی که در فلانج سنگ روی راهنمای دم چلچله قابل حرکت می‌باشند استفاده کرده و آنها را آنقدر روی راهنما تغییر مکان می‌دهند تا چرخ تعادل پیدا کند.سنگ سنباده روی میل مربوط خود بین فلانشهای تراشکاری شده توخالی محکم بسته می‌شود.
سوراخ این فلانجها بایستی آنقدر بزرگ باشد که به راحتی روی میل سنگ داخل شود و برای آنکه سنگ بوسیله دو فلانج کاملاً محکم نگاه داشته شود از دو طرف زیر فلانجها پولکهای مقوایی یا نمدی و یا چرمی کار می گذارند.

صاف کردن سنگهای سمباده :

منظور از صاف کردن سنگهای سمباده از بین بردن چربی یا کثافات جمع شده روی سنگ و یا پریدگی و شکستگی‌های جزئی دور آن است به ترتیبی که پس از انجام این عمل سنگ کاملاً بدون لنگی گردش کند. وسایل صاف‌کاری سنگهای سمباده مختلف است. برای صاف کردن سنگهای خشن کاری ,چرخهای فولادی پره‌دار به کار می‌برند لیکن برای کارهای ظریف و صاف‌گیری کاملاً دقیق, الماس‌های مخصوص بکار برده می‌شود.

 

 

 

 

سرعت محیطی سنگهای سمباده :

سرعت محیطی سنگ سمباده نیز عبارت از همان سرعت برش آن است و بر حسب متر بر ثانیه معین می‌شود. در اثر زیاد شدن سرعت محیطی خطر شکستن و از جا در رفتن سنگ در اثر نیروی گریز از مرکز بیشتر شده و در نتیجه با پرتاب قطعات سنگ به اطراف امکان تولید خطرات جانی وجود دارد .برای جلوگیری از این پیش آمد و سایر خطرات برای سنگهای مختلف که با چسبهای مختلفی چسبانده شده‌اند و همچنین برای کارهای مخلتف سنگ زدنی حداکثر دور لازم مشخص شده است. برای سنگ هایی که با چسب سرامیک یا چسب گیاهی چسبانده شده‌اند این حداکثر سرعت برای کارهایی که با دست سنگ زده می‌شوند است. باید توجه داشت که هر سنگ سمباده همیشه قبل از آنکه مورد استفاده قرار داده شود باید یک آزمایش از نظر گردش از آن برای مدت پنج دقیقه به عمل آید.

تیز کردن ابزارها :

ابزارهایی مانند تیغه فرز و نظائر آن اغلب در موقع تحویل از طرف کارخانه سازنده ضمیمه یادداشتی که در آن جمله مختصر «مکرر تیز شونده» توصیه شده است تسلیم خریدار می‌شود. ابزارهای کند زمان لازم برای انجام کار را بالا برده و ضمناً سطوح کار تراشیده شده با آنها نیز ناصاف و غیر تمیز خواهد بود به اضافه اگر لبه ابزار برنده به موقع تیز نشود و کندی آن خارج از وضع عادی باشد برای تیزکردن مجدد آن بایستی مقدار زیادی از آن را به وسیله سنگ سمباده از بین برد و بدیهی است که این کار توأم با ضرر مادی است .مضاف براینکه در اثر از بین بردن لبه کند شده ممکن است این خطر پیش آید که بعلت تولید گرمای زیاد ابزار برنده سختی خود را از دست بدهد. به این جهت صلاح در این است که به مجرد کند شدن ابزار آن را در اسرع وقت تیز کنند.

ماشین برای سنگ زدن (تیز کردن)افزار :

سنگ سنباده‌های رومیزی و پایه‌دار قاعدتاً برای تیز کردن ابزارهای یک لبه بوسیله دست می‌باشند. این ابزارها عبارتند از قلمهای دستی،رنده‌های تراشکاری و صفحه‌تراشی و نظائر آنها. روی پایه ماشین میله‌ای افقی یاطاقان شده است و در یک یا هر دو طرف این میله سنگ سمباده سوار می‌شود و میز یا تکیه‌گاه ابزار اغلب اوقات به درجات زاویه تقسیم‌بندی شده است.

ماشینهای ابزار تیزکنی اونیورسال :

این ماشینها را برای تیز کردن ابزارهای چندلبه مانند برقوها،تیغه فرزها،قلاویزها و نظائر آنها به کار می‌برند.اینگونه ابزارها را موقع تیز کردن به دستگاهی بسته و با یک حرکت جبری از مقابل سنگ می‌گذرانند

انتخاب سنگ سمباده :

برای تیز کردن ابزارها سنگهایی از جنس کروند که دانه‌بندی و سختی متوسطی دارند به کار می‌برند. اکثراً ابزارهایی مانند رنده‌های تراشکاری و صفحه‌تراشی را ابتدا با سنگ زبرتری تیز کرده و بعد با سنگهای نرمتر آنها را دقیق تیز می‌نمایند و ابزارهایی که از جنس فلزات سخت باشند با سنگهای سیلیسیوم کاربید تیز می‌نمایند.


نکاتی که در تیز سنگ زدن باید مراعات شود :
-
باید در جهت مخالف لبه برنده سنگ زد در غیرانصورت تولید پلیسه می‌کنند.
-
مقدار فشار باید کم باشد تا از گرم شدن زیاده از حد جلوگیری شود.
-
در سنگ زدن مرطوب ,مایع خنک‌کاری باید به اندازه کافی جاری باشد و چنانچه قطره قطره بچکد در قطعه کار ترکهایی در اثر تنش داخلی ایجاد می‌شود. برای آنکه وضع سنگ زدن کار دیده شود اغلب از طریق خشک کارها را سنگ می‌زنند و باید توجه داشت که در این حال ابزارها که زیاده از حد گرم شده‌اند نباید به منظور خشک کاری در آب فرو برد.

سنگ زدن ناهمواریهای کار :

لبه و درزهای قطعات ریختگی و پرس شده و سایر ناهمواریها را اکثراً بوسیله سنگهای دستی از بین می‌برند. قطعات کوچک و دستگیر را با دستگاه سنگ میزی یا زمینی کوچک درست می‌کنند و اگر وضع کارها طوری باشد که به سهولت قابل حمل ونقل نباشند مثلاً قطعات بزرگ و سنگین و یا ریختگی که اغلب فرم ساده‌ای دارند و همچنین ریلهای تراموا و خط آهن و قطعات ساختمانهای فولادی و غیره را در این مورد با دستگاه سنگ قابل حمل و نقل مانند دستگاه سنگ خرطومی سنگ می زنند. در این دستگاه سنگ توسط موتوری که وصل به یک میله قابل خم شدن است به گردش در می‌آید.  این میله را مانند یک لوله پلاستیکی می‌توان به هر طرف خم کرد و با سنگی که به سر آن بسته شده است نقاط مختلف کار را مطابق دلخواه سنگ زد. در این روش سنگهایی که به کار برده می‌شوند خشن بوده و نتیجتاً نقاط سنگ خورده کاملاً صاف و پرداخت شده نخواهد بود. دستگاه های سنگ خرطومی را ضمناً برای ساختن قالبها و شابلون ها و نظائر این ها نیز بکار می‌برند.

خنک‌کاری در سنگ زدن :

جرقه‌هایی که موقع سنگ زدن به اطراف می‌پرند (براده‌های ریز فلزی سرخ شده) نشانه آن است که در اثر اصطکاک سنگ با قطعه کار حرارت بسیار زیادی تولید می‌شود. این حرارت در سنگ و قطعه کار پخش می‌شود. سنگ در اثر حرارت زیاد ممکن است که از هم جدا شده و به اطراف پراکنده شود. از طرف دیگر خود قطعه هم ممکن است که تغییر فرم داده و یا در صورتیکه آب داده باشد سختی خود را از دست بدهد. رنگ های مختلفی که موقع سنگ زدن روی کار تولید می‌شوند خود علامت بارزی از ایجاد حرارت زیاد است.
برای هدایت و از بین بردن گرمای زیاد باید سنگ و قطعه کار را خنک کرد. مایع خنک‌کاری که در عین حال وظیفه دور کردن براده‌های حاصله را دارد بایستی در محل برش با فشار زیاد جاری باشد. وسیله‌ای که برای خنک‌کاری مصرف می‌شود آب است که با پنج درصد سود و یا روغن مخصوص به نام امولوسیون مخلوط شده است. فولاد را عمومامرطوب و چدن را اکثراً خشک سنگ می‌زنند .پس از انجام کار با سنگ باید جریان مایع خنک کاری را قطع و سنگ را برای مدت کوتاهی در حال گردش به حال خود بگذارند تا مایع مکیده شده در خلل و فرج آن به خارج پاشیده شود.

سنگ زدن خشک منحصراً در حالی باید انجام شود که روی سنگ مخصوصاً جمله (برای خشک سنگ زدن) ذکر شده باشد. در این سنگها برای جلوگیری از ایجاد ترک تنشی هرگز نبایستی کار را در ابتداء خشک سنگ زد و بعد بطور ناگهانی مایع خنک کاری را به جریان انداخت.

جلوگیری از خطرات سنگ کاری

 قبل از بستن سنگ باید توجه کرد که سنگ ترک خوردگی نداشته باشد.  باید امتحان کرد که سنگ در موقع گردش بدون لنگی باشد.
1_قبل از استفاده از سنگ آزمایش گردش اجرا شود.
2_سرعت محیطی سنگ از حد مجاز تجاوز نکند.
3_برای چشم عینک یا حافظ دیگری حتماً به کار برده شود.
4_موقعیکه با سنگهای رومیزی یا پایه دار کوچک کار می‌شود تکیه گاه کار نباید بیش از دو میلیمتر با سنگ فاصله داشته باشد در غیر این حال 6_قطعه کار ما بین سنگ و تکیه‌گاه کشیده شده و باعث شکستن و به اطراف پریدن سنگ خواهد شد.
7_در سنگ‌کاری خشک براده‌های حاصله باید به خارج مکیده شوند.
 
پوشش روی سنگ نباید برداشته شود.
9_سنگی که در حال گردش است نباید به هیچ وجه با دست لمس شود.

سنگ زدن کارهای گرد :

بوسیله سنگ زدن می‌توان قطعات کار را به اندازه دقیق درآورد و سطح خارجی بسیار صاف و خوب به آنها داد سنگ زدن قطعات به دو دسته متمایز تقسیم می‌شود: یکی سنگ زدن سطوح خارجی و یکی سطوح داخلی.
 
بدست آوردن اندازه صحیح برای قطعات کار بوسیله سنگ زدن خیلی سهل تر از تراشکاری انجام‌پذیر است.دلیل آنهم این است که در سنگ زدن عمق براده بسیار کم است مثلاً 0025/0 میلیمتر تا 03/0 میلیمتر توجه به حفظ تلرانسهای خیلی کوچک در ساختمان قطعات یدکی و قابل تعویض و هم چنین ابزارها نهایت اهمیت را دارد. با داشتن سطح خارجی بسیار صاف و پرداخت شده در قطعاتی که روی هم می‌لغزند نه تنها از مقدار اصطکاک کاسته بلکه خواص گردش و حرکت هم اضافه می‌شود. به اضافه در اثرکاسته شدن خطوط روی کار به استحکام قطعات نیز افزوده می‌گردد.
سنگ زدن سطوح خارجی گرد :
قطعات دوار استوانه‌ای و مخروطی جزو این دسته از کارهای سنگ زدنی محسوب می‌شوند.موقع سنگ زدن باید سنگ و قطعه کار حرکت‌های معینی را انجام دهند.

ماشینهای سنگ برای کارهای گرد :

حرکت لازم برای سنگ زدن توسط ماشینهای سنگ مخصوص کارهای گرد صورت می‌گیرد.معمول ترین این ماشینها از نوع ساختمانی نرتن هستند.


 

 

 

 

 

بستر ماشین سنگ :

حامل میل سنگ و میز که روی آن میل کار نصب است و همچنین دستگاه مرغک می‌باشد.

میل سنگ :

که حرکت اصلی دورانی و بار را به سنگ می‌دهد. این میل روی پایه پهلویی میز بطور متحرک تنظیم شده است.سنگ روی این میل سوار شده و حرکت خود را ازموتوری می‌گیرد.قطعه کار حرکت دورانی خود را از دستگاه میل‌کار می‌گیرد و برای حرکت آن از موتوری استفاده می‌شود.جعبه دنده ایکه در این دستگاه تعبیه شده است امکان تنظیم دورهای مختلفی را می‌دهد.مرغک قاعدتاً گردش دورانی ندارد.برای بگردش درآوردن کار صفحه مرغکی که روی میله کار گردش می‌کند بکار برده می‌شود.جهت گردش سنگ و قطعه کار هر دو یکی است بطوریکه مخالف هم به حرکت در می‌آیند.
 

میز ماشین :

بار جنبی را انجام می‌دهد (حرکت طولی) و شامل قسمت زیر و رو است.قسمت رویی یا بالایی میز عبارت از دستگاه میل کار و مرغک است و هر دوی آنها روی راهنمایی بطور قابل تنظیم پیچ شده‌اند و کار بین دو مرغک دستگاه میل کار و دستگاه مرغک بسته می‌شود.
میز توسط دستگاه چرخنده‌ای یا هیدرولیکی بطرف راست و چپ حرکت طولی خود را که بوسیله بستهایی در طرفین محدود و قابل تنظیم است انجام می‌دهد.یک حرکت رفت و برگشت میز را کورس مضاعف می‌گویند و تنها یک حرکت رفت یا برگشت را کورس می‌نامند.
بار جنبی را باید متناسب با نوع سطح کار تقاضا شده بتوان کمتر یا بیشتر نمود.در دستگاه چرخنده‌ ای بارهای مختلف (سرعت میز) بطرو محدود قابل تنظیم است و در دستگاه هیدرولیکی تنظیم سرعت میز بطور غیرپله‌ای درحدود معینی انجام پذیر است.

 

دستگاه مرغک :

تکیه‌گاهی برای قطعه کار است.استوانه توخالی دستگاه مرغک با مرغک توسط فنری مخالف کار فشرده می‌شوندبطوریکه قطعه کار در اثر گرم شدن آزادانه قابل انبساط خواهد بود.

وسیله صاف کردن :

صاف کردن و دقیق کردن سنگهای سمباده توسط قطعه الماسی که در دستگاهی بسته می‌‌شود صورت می‌گیرد. این دستگاه را موقع صاف کردن ممکن است روی مرغک یامیز و یا روی میل سنگ محکم بست.با به کار بردن لینت‌هایی که روی میز بسته می‌شوند می‌توان از خمیده شدن قطعات نازک و بلند جلوگیری بعمل آورد.

سنگ زدن سطوح خارجی گرد روی ماشین‌ تراش :

این طریقه در موارد استثنایی به کار برده می‌شود و برای انجام این کار دستگاهی لازم است که بتوان آنرا روی قلم گیر ماشین تراش نصب کرد.راهنماهای این ماشین را بایستی با نهایت دقت از براده‌های سنگ و آب خنک‌کاری محافظت کرد.

سنگ زدن طولی :

نوع و طریقه سنگ زدن ارتباط با نوع و اندازه قطعات دارد مثلاً قطعات بلند مانند انواع میله‌ها و میل پیچ‌ها و نظائر آنها را طولی سنگ می‌زنند و در این حال کار را ما بین مرغک‌ها می‌بندند.برای آنکه انجام این کارها از نظراقتصادی مقرون به صرف باشد باید علاوه بر انتخاب سنگ صحیح توجه کرد که سرعت برش سنگ و سرعت محیطی قطعه کار و بار جنبی و عمق آن و خنک‌کاری بطرز صحیحیصورت گیرد.

انتخاب سنگ :

برای سنگ زدن طولی،اغلب اوقات سنگهای تخت بکار برده می‌شوند.قاعدتاً سنگهای نرم با وجودیکه نسبت به سنگهای سخت زودتر سائیده شده و از بین می‌روند معهذا مقرون بصرفه هستند زیرا که اینگونه سنگها تیزی خود را خود به خود حفظ کرده و قدرت براده‌گیری قابل ملاحظه‌ای دارند.

 

مزایای سنگ زنی

ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ زنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد :

 ۱- در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاده ﺑﺮداری در اﺛﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،ذرات ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲- ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻫﺎو ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاده ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻔﻲ از ﺳﻄﻮح ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ.  ﻟﺬا ﻓﺸﺎر وارده از اﺑﺰار ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺮم ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﻛﺎری را ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﻨﺪ

۳- ﭼﻮن اﺑﻌﺎد ذرات ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻓﻘﻂ از ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ

۴- ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮓ زﻧﻲ و ﺻﻴﻘﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎری ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

 

سنگ زنی با راندمان بالا

فرآیندسنگ زنی به جهت داشتن مشخصات ویژه یعنی ایجاددقت زیاد و کیفیت بالای صافی سطوح و هم چنین ماشین کاری قطعات سخت تاکنون به عنوان عملیات پایانی مورد استفاده قرار گرفته است. لزوم تولیدقطعات باسرعت بالا و کمترین عیوب ممکن باعث شده است که در سالهای اخی رتحول عظیمی در رشته سنگ زنی بوجود آید وحتی ازآن به عنوان جایگزینی برای عملیات تراشکاری وفرزکاری قطعات مورداستفاده قراردادجای بسی مباهات وافتخاراست که دراین تحول شگرف نام یک ایرانی همچون ستاره ای می درخشد.جنا آقای پرفوسرتقی توکلی که مدیریت ایجادخط تولید طراحی ماشینهای سنگ زنی مدرن درآلمان رابه عهدهداشتندوتاکنون چندین اختراع درزمینه ماشینهای سنگ زنی وابزارهای جدید آن به ثبت رسانده است.

روش سنگ زنی باراندمان بالا ( High Efficiency deep )رامی توان ترکیبی از سرعت بالاوتکنیک سنگ زنی خزشی دانست.

ازجمله مشخصات بارز این روش سنگ زنی که آن راروش فوق العاده وتاحدودی باورنکردنی تبدیل کردعمق براده برداری دریک مرحله است بطوری که دراین روش شما می توانید دریک مرحله تاعمق 25mr راسنگ زنیکنیددرصورتی که درسنگ زنی معمولی به طورمتوسط 0.05-0.1 میلی مترمی باشدازجمله سایرمشخصات روش به سرعت بالای سنگ می توان اشاره کردکه 80m/sوبیشتربوده وسرعت قطعه کاردرحدود10m/min بیشترمی باشد.

دراین روش سنگ زنی استفاده ازمایع خنک کنندهبافشاربالاودبی زیادکاملا لازم وضروریست امادرکل حرارت ایجاد شده دراین روش نسبت به سنگ زنی رفت وبرگشتی کمتراست.

دراین روش ازسنگ های ( Cvbic Boron nitride  )که ازطریق سنتزدانه های آنها درفشارودمای زیاد(بیش از 50Kbar  و2000C )ساخته می شونداستفاده کرده واین سنگ ها نسبت به سنگ های اکسیدآلمینیومیوکاربیدسیلیکوتی که سنگ های معمولی ازآنها تهیه می شوندآهسته ترساییده شده واین بدان معنی است که دراستفاده های طولانی سنگCBN (نیتریدبورمکعبی ) دقت شکل خودراحفظ خواهدکرد.

لازم به ذکراست که CBN سخت ترین ماده بعداز الماس است وتادمای 1000C مقاومت خودرادرمقابل ذوب شدن حفظ می کنددرحالی که الماس در 800C ذوب می شود.

عیب یابی گیربکس بامکانیزم جدید درشرکت چرخشگربااستفاده ازروش های آنالیز ارتعاشی وتحلیل نویز افزایش نویزوارتعاش ماشین آلات همواره مویدبروز اشکال مکانیکی می باشد.زیراهرگزپارامتری مذکوردریک مجموعهبدون دلیل افزایش نمی یابدمشکلاتی چون به هم خوردن تعادل جرمی سایش یاتاقانها ویاچرخدنده ها بهم خوردن هم خطی بین گردنده ها می توانند ازعوامل افزایش نویز وارتعاش باشند.

باتوجه به این موضوع که هرعیب مکانیکی ارتعاش بامشخصات مربوط به خودراتولید می کندودارای نویزی خاصی می باشدمی توان بااندازه گیری نویز ارتعاشات وتجزیه وتحلیل آن عیب مکانیکی مجموعه راشناسایی کرد.

لذاپروژه مذکوردرراستای نیل به این هدف انجام میپزیردکه بتوان با سیستم های تجزیه وتحلیل نوین ،درحداقل زمان وبادقت بالامجموعه گیربکس رادرمرحله نهایی کنترل کرده ورفع عیوب احتمالی دریک مجموعه رادرحد مطلوبی تسریع داد.

امروزه به موازات پیشرفت روشهای تولیدمحصولاتدرکارخانجات وبه کارگیری فرآیندهای اتوماتیک دربخشهای مختلف صنعت ،گسترش واستفاده ازروش های نوین درقسمت کنترل کیفی بسیارچشمگیرشده و واردمراحلجدیدی شده است.

به کارگیری انواع سنسورهای حساس وپیشرفته درمراحل مختلف اعم ازخط تولید،کنترل کیفی ،تعمیرات و... استفاده ازشیوه های مختلف برای کنترل فرآیندتولیدوآشکارساختن عیوب احتمالی درمرحله کنترل کیفی تعمیرات پیشگیرانه راممکن ساخته است.عیب یابی آنالیزهای صوتی وارتعاشی وتجزیه وتحلیل پاسخ های یک مجموعه به عوامل مختلف تحریک ،یک روش بسیارکارا می باشدکه درطیف وسیعی ازشاخه های مختلف صنعتی کاربردپیداکرده است.

این روش عیب یابی دربخش های مختلفی چون سیستم های استاتیکی ودینامیکی ،ماشین آلات دوار،انواع سازه ها،سیستم های حرارتی ،شیمیایی و... پیشرفت بسیارزیادی داشته ودرهریک اززمینه های فوق دارای روشهای مدون ومعینی هستند.

دقت بالا دامنه کاربردی وسیع ومتنوع وراحت بودن استفاده ازابزارآلات آنها پس ازنصب اولیه ،صرفه جویی اقتصادی درتعمیرات ازعوامل مهم کارایی روش های جدیدشناخته شده است .باتوجه به نقش انواع گیربکسها که به منظورتغییرگشتاورویاتغییردوردربخش های مختلف صنعت مورداستفاده قرارمی گیرند،کارایی ،قابلیت اطمینان ،بازده بالا وافزایش عمرمفیددرآنهابسیارحایزاهمییت است بنابراین کنترل کیفی ،تعمیربه هنام ونگهداشت دقیق اساس ارضای نیازهای لازمه یک گیربکس درداخل کشوروسالم یامعیوب بودن آن توسط اپراتورهای باتجربه و از طریق گوش کردن به صدای تولیدشده ازگیربکس توسط گوشی خاصی صورت می گیرد.وابسته بودن تشخیص درمجموعه گیربکس ازاشکالات مهم روش فوق می باشدبنابراین استفاده ازاین روش جدیدبادقت اطمینان بالادراین مرحله ازتولیدکاملا محسوس است

سنگ زنی خزشی نسبتا فرایند جدیدی است که در دهه 1960 در ساخت پره های توربین هواپیماها پروسه غالب بود و هم اکنون نیز به عنوان یک فرایند به صرفه از لحاظ اقتصادی در گستره عظیمی از کاربردهای برش فلزات و بار برداری از آنها شناخته شده است.
همانطور که می دانید در سنگ زنی معمولی، فرایند بدین گونه است که چرخ سنگ دواری به طور متناوب بر روی قطعه کار حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد که در هر کورس ، چرخ سنگ مقدار بسیار کمی ( در حد μm 25-2)از سطح قطعه کار باربرداری می کند تا در نهایت قطعه کار را به سایز نهایی خود برساند. اما سنگ زنی خزشی یک فرایندی است که در آن یک چرخ سنگ فرم یافته به یکباره در داخل قطعه کار فرو رفته ، با حرکت بر روی قطعه کار، در طی یک مرحله (پاس) قطعه نهایی را تولید می نماید. همانطور که انتظار میرود بدلیل عمق برشی زیاد، سرعت پیشروی در این نوع فرایند نمی تواند سریع باشد که به همین علت نیز آنرا یک عملیات خزشی می نامند. در این فرایند براده ها-همچون فرزکاری معمولی- در قوس تماس چرخ با قطعه کار تشکیل میشود. به علت ماهیت این نوع سنگ زنی در این فرایند نیروهای بسیار بزرگی ایجاد می شوند که متعاقبا ماشین طراحی شده برای این منظور نیز باید از قدرت و صلبیت بالایی نیز برخوردار باشد؛ و این بدین معناست که در این نوع ماشینهای سنگ زنی، پایه و ستون ها سنگین تر خواهد بود و ballscrew های با با قطر بیشتر و موتورهای قویتر و با دوام بیشتر- که در کلاس موتورهای heavy-duty می گنجد- و نیز چرخ سنگهای بزرگتری مورد نیاز است.

تفاوت میان سنگ زنی رفت و برگشتی و سنگ زنی خزشی. (a) سنگ زنی رفت و برگشتی؛ (b) سنگ زنی خزشی

از طرف دیگر مایع خنک کار باید به دقت کنترل شود که بطور موثر در قوس تماس- که درر اینجا عموما عمیق است- حضور داشته باشد تا از سوختگی سطح قطعه کار جلوگیری به عمل آور، لذا بدین منظور به یک سیستم خنک کاری با فشار بالا و دبی بالا نیاز است.
از دیگر ویژگیهای این نوع سنگ زنی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• زمان سیکل کوتاهتر
• قابلیت تکرار خوب
• تلورانسهای بسته
• مقاوت خستگی بهبود یافته
• توانایی ماشینکاری سوپر آلیاژها و مواد کاملا سخت شده
• سطوح بدون پلیسه
• صافی سطح خیلی بهتر

مزایای سنگ زنی خزشی در مقایسه با دیگر روشهای ماشینکاری معمولی
• افزایش قابلیت تولید و کیفیت قطعاتی که دارای شیارها و/یا پروفیلهایی هستند.
• به کمک این فرایند عملیات پرهزینه اولیه ای چون فرزکاری، خان کشی یا تراشکاری حذف می شوند. توسط این فرایند می توان شیارها یا پروفیلهای قطعه کار را بصورت تمام عمق سنگ زنی نمود.

 

نکات ایمنی در سنگ زنی

- دستگاه سنگ زنی دستی ترجیحاً باید دو جداره باشد اگر نه، اتصال زمین باید مرتب بررسی گردد. در تمام دستگاههای سنگزنی صفحه سنگ باید مناسب میزان سرعت دستگاه بوده و بدرستی توسط فرد مجربی در شرایط خوب نصب گردد. حفاظت از چشمان ضروری است اگر گرد زیاد است ماسک بزنید.

- سنگزنی روی لوله، به ویژه لوله هایی با قطر زیاد، تولید صدای گوشخراشی می کند، فردی که سنگ می زند و سایر کارکنان نزدیک محل باید از گوشی مناسب استفاده کنند. اگر محل کار در محیط بسته یا درون کانال سرپوشیده باشد، رعایت این موضوع اهمیت بیشتری خواهد داشت.

 

سایت های مرتبط :

Grinding (Abrasive Cutting) wikipedia
Grinding machine - Wikipedia
www.grinding.com

 

فایلهای ویدیویی مرتبط :

دستگاه سنگ زنی چرخدنده

 

:. تاریخچه ریخته گری فولاد | روشهای ریخته گری فولاد | انواع ریخته گری فولاد :. تاریخچه ریخته گری فولاد | روشهای ریخته گری فولاد | انواع ریخته گری فولاد
ریخته گری فولاد , انواع ریخته گری و روشهای مختلف ریخته گری فولاد و تاریخچه ریخته گری فولاد ...
بازدید: ١۵١١
آبکاری فلزات آبکاری فلزات
نیکل یکی از مهمترین فلزاتی است که در آبکاری ...
بازدید: ١٣٧٠
سند بلاست چیست؟ سند بلاست چیست؟
بررسی فرایند سند بلاست و انواع آن و همچنین انواع دستگاه های سند بلاست و اجرای سند بلاست مخازن ...
بازدید: ١٣٨۴

طراحی سایت و سئو توسط ضابط